Publicaciones
Artículos en publicación periódica indizada
Creences de docents shipibo-konibo, envers el joc infantil i el seu paper a l’escola.

Frech, H.  & Frisancho, S. (2016). Creences de docents shipibo-konibo, envers el joc infantil i el seu paper a l’escola. Anuari de Psicologia de la SVP, 17, 2, 179-200. http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/57696/179.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Doi: 10.7203/anuari.psicologia.17.2.179

El joc és un espai fonamental per al desenvolupament infantil que permet, als infants, explorar l’entorn i a sí mateixos de manera cada vegada més complexa, construir el coneixement, vincular-se i cooperar amb els altres i adaptar-se al món de forma flexible. A l’escola, el joc impulsa la construcció d’aprenentatges significatius i atorga major motivació per a aprendre. Malgrat això, el joc està desapareixent dels processos educatius. Atès, doncs, que les creences docents tenen implicacions directes en el que ocorre a les aules, aquesta investigació té com a objectiu explorar les creences, envers el joc, per part dels docents de tres comunitats Shipibo-Konibo de la regió Ucayali, en l’Amazònia del Perú. Els resultats mostren que aquells docents reconeixen la importància del joc per al desenvolupament infantil, però no el seus guanys per a l’educació, ni la manera específica com els diferents jocs contribueixen al seu desenvolupament. A més, es descriuen creences estereotipades a l’entorn de la construcció de rols de génere a través del joc.

Año: 2016